1. รับเครื่อง Pocket wifi router ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น 1 วัน
2. คืนเครื่อง Pocket wifi router หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นไม่เกิน 1 วัน หากไม่สามารถคืนเครื่อง wifi router ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ค่าเช่า wifi router จะถูกเรียกเก็บเป็นรายวันตามจำนวนวันที่เกินกำหนด รวมทั้งค่าบริการในส่วนต่างๆ ที่ได้เลือกใช้บริการด้วย
3. ค่าใช้จ่ายในการรับเครื่อง-คืนเครื่อง Pocket wifi router ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
4. หากเครื่อง wifi router เสียหายขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น จะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องให้ (ในกรณีที่เช็คเครื่องจากไทยไปเรียบร้อยแล้วว่าใช้งานได้)
5. ภายหลังได้รับเครื่องแล้ว ค่าบริการจะถูกคิดตามจำนวนวันที่เช่า ไม่ว่าผู้เช่าจะเชื่อมต่อเครือข่ายหรือไม่ก็ตาม
6. iwifi.jp ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูลเท่านั้น หากผู้เช่าถอดซิมออกจากตัวเครื่อง Pocket wifi เพื่อนำไปใช้งานโทรศัพท์ ค่าบริการจะถูกคิดเพิ่มตามจริง
7. ในกรณีที่นำเครื่องไปใช้งานและทำเครื่องชำรุด
- ผู้เช่าทำประกันเครื่อง นำเครื่องกลับมาคืนบริษัท ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าซ่อมใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีเครื่องหายจ่าย 50% พร้อมเอกสารแจ้งความ
- ผู้เช่าทำมัดจำเครื่อง ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้เช่าสมัครแพ็คเกจประกันสินค้าเพื่อความสบายใจกับตัวผู้เช่าเอง
8. ในกรณีที่นำเครื่องไปใช้งานและทำเครื่องสูญหาย
- ผู้เช่าทำประกันเครื่อง จ่าย 50% พร้อมเอกสารแจ้งความ (ประมาณ 7,500 บาท แล้วแต่รุ่นและค่าเปิดสัญญาณ)
- ผู้เช่าทำมัดจำเครื่อง ผู้เช่าต้องจ่ายค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้เช่าสมัครแพ็คเกจประกันสินค้าเพื่อความสบายใจกับตัวผู้เช่าเอง
9. การประกันเครื่องจะไม่ได้รับเงินค่าประกันคืน
10. ในกรณีที่ไม่ได้ทำประกันต้องเสียเงินค่ามัดจำเครื่อง เครื่องละ 3,000.- บาท เงินค่ามัดจำจะคืนเมื่อผู้เช่านำเครื่องส่งกลับคืนบริษัท (โอนเงินคืนทุกวันที 1 และ 16 ของทุกเดือน) หากเครื่องชำรุดเสียหายจะหักจากเงินมัดจำและต้องจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากเกินจากวงเงินมัดจำจะมีการเรียกเก็บเพิ่ม ดังนั้นเพื่อความสบายใจทั้งผู้ให้บริการและผู้เช่า แนะนำให้ทำประกันเครื่อง Pocket WiFi
11. ทางบริษัทเป็นเพียงตัวแทนให้เช่า ปัญหาด้านสัญญาณที่เกิดจากทางผู้กระจายสัญญาณนั้นเกินขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท
12. ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินให้กับผู้เช่าที่ชำระเงินเข้ามาแล้วและต้องการยกเลิกการเช่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม (เช่น ปิดสนามบิน เลื่อนการเดินทาง)
13. เนื่องจากมีผู้เช่านำระบบไปใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผิดวัตถุประสงค์ เช่นการดาวน์โหลด Bittorrent ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมาก หรือ เล่นเกม ดู Youtube ดูหนังออนไลน์ Download โปรแกรมหรือไฟล์หนักๆ (ตรวจสอบพบว่าผู้เช่าบางท่านใช้งานวันเดียว 5 GB) ซึ่งการใช้งานจำพวกนี้เหมาะกับการใช้งานบนบรอดแบนด์หรือ ADSL มากกว่า เมื่อมีการนำไปใช้งานในลักษณะนี้ จะกระทบต่อการใช้งานโดยรวม ส่งผลให้ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ใช้งานได้ช้าเพราะถูกแย่งแบนด์วิธ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดเพื่อให้เครือข่ายโดยรวม สามารถให้บริการผู้เช่าทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Fair Usage Policy (FUP) หากผู้เช่ามีการใช้งาน wifi เยอะเกิน จะโดนจำกัดการใช้งานอัตโนมัติ ซึ่งมีผลทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ทางบริษัท iwifi.jp ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีนโยบายคืนเงินผู้เช่าหากเกิดกรณีนี้ขึ้น
14. ในกรณีที่ลูกค้าเช่าเครื่อง Pocket WiFi ของทาง iwifi ไปใช้งานไม่ว่าประเทศใดก็ตาม หากเกิดเหตุเครื่อง Pocket WiFi หรือ Network ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องธุรกิจ หรือว่า รายได้ของลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด ทางบริษัท iwifi ขอสงวนสิทธิ์ "ไม่รับผิดชอบ" ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น
15. ในกรณีที่ลูกค้าเช่าเครื่อง Pocket WiFi ของทาง iwifi ไปใช้งานไม่ว่าประเทศใดก็ตาม หากเกิดเหตุเครื่อง Pocket WiFi หรือ Network ใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม หากลูกค้าตัดสินใจเปิดโรมมิ่งหรือใช้บริการ Pocket WiFi ของบริษัทอื่น ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทางบริษัท iwifi ขอสงวนสิทธิ์ "ไม่รับผิดชอบ" ในทุกกรณีที่เกิดขึ้น